AssurMiFID-gedragsregels* | SFDR

Onze kantoren zijn gehouden tot het naleven van de "AssurMiFID-gedragsregels" en delen u in u dit verband volgende informatie mee:

1. Aangeboden producten en diensten

1.1. Informatie over het begrip "verzekeringsbemiddeling"

"Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dit wil zeggen de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in
het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan".

1.2. Nummers van de takken en de titulatuur

 • 1. Ongevallen
 • 2. Ziekte
 • 3. Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel
 • 4. Casco rollend spoorwegmaterieel
 • 5. Luchtvaartuigcasco
 • 6. Casco zee- en binnenschepen
 • 7. Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen
 • 8. Brand en natuurevenementen
 • 9. Andere schade aan goederen
 • 10. BA motorrijtuigen
 • 11. BA luchtvaartuigen
 • 12. BA zee- en binnenschepen
 • 13. Algemene BA
 • 14. Krediet
 • 15. Borgtocht
 • 16. Diverse geldelijke verliezen
 • 17. Rechtsbijstand
 • 18. Hulpverlening
 • 21. Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen
 • 22. Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen
 • 23. Levens-, bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen
 • 26. Kapitalisatieverrichtingen
 • 27. Beheer van collectieve pensioenfondsen.

1.3. Polisvoorwaarden (informatie uit de IBP catalogus indien beschikbaar)

2. Informatie over het belangenconflictenbeleid

"De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Hieronder kan u meer informatie terugvinden over hoe ons kantoor hieraan invulling geeft".

Indien de door ons kantoor getroffen organisatorische of administratieve regelingen voor het beheer van belangenconflicten ontoereikend zijn om redelijkerwijs te mogen aannemen dat het risico zal worden voorkomen dat de belangen van de klant worden geschaad, volgt ons kantoor volgende procedure, op een duurzame drager:
•    Een specifieke beschrijving maken van het betrokken belangenconflict;
•    De algemene aard en bronnen van het belangenconflict toelichten;
•    De risico’s voor de consument toelichten, dewelke voortvloeien uit het belangenconflict en de stappen die zijn genomen om die risico’s te beperken;
•    Duidelijk vermelden dat de organisatorische en administratieve regelingen die werden getroffen om het belangenconflict te voorkomen of te beheren, niet volstaan om met een redelijke mate van zekerheid te waarborgen dat risico’s van schade aan de belangen van de klant zullen worden voorkomen.

Bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict behoudt ons kantoor zich het recht voor om de gevraagde dienstverlening van de betrokkenen klant te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant.

Vervolg van het belangenconflictenbeleid

- Ons kantoor houdt een register bij en actualiseert dit geregeld met daarin de situaties waarin een belangenconflict dat een risico op schade aan de belangen van een klant met zich meebrengt of, bij een doorlopende dienst of activiteit, zich kan voordoen.
- De vermelding van belangenconflicten in het dossier kan een actualisering van de lijst met potentiële belangenconflicten met zich meebrengen en omgekeerd.
- In gebeurlijk geval past ons kantoor het beleid inzake het beheer van belangenconflicten aan. 
- De verbonden personen binnen het kantoor zijn ertoe gehouden om de interne instructies m.b.t. het beleid inzake belangenconflicten, te respecteren.
 

3. Vergoeding

"Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.

Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor.  Voor meer informatie contacteer ons kantoor of raadpleeg de klantenzone van onze website.

In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant."

 

* wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van  financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

 

 

Duurzaamheidsbeleid (SFDR)

1. GEDRAGSLIJNEN BETREFFENDE DUURZAAMHEIDSRISICO’S

Conform de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële
dienstensector (‘SFDR’ - Sustainable Financial Disclosure Regulation) houdt ons kantoor bij advies voor
verzekeringen met een beleggingscomponent rekening met duurzaamheidsrisico’s, voor zover deze
informatie ter beschikking wordt gesteld door de verzekeringsmaatschappij.

De SFDR heeft duurzaamheidsrisico’s gedefinieerd als ‘een gebeurtenis of omstandigheid op
ecologisch (E), sociaal (S) of governancegebied (G) die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of
mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken’.

In het kader van advies voor verzekeringen met een beleggingscomponent zet het remuneratiebeleid,
van toepassing in ons kantoor, niet aan tot het nemen van buitensporige risico’s in verband met
duurzaamheidsrisico’s.

2. ONGUNSTIGE EFFECTEN OP DUURZAAMHEIDSFACTOREN

De SFDR heeft duurzaamheidsfactoren gedefinieerd als ‘ecologische, sociale en
werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van
omkoping’.Het wettelijk kader met betrekking tot duurzaamheidsfactoren en ongunstige effecten van
beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren is momenteel niet volledig en zal de komende
maanden en jaren dus evolueren.

Om deze reden houdt ons kantoor momenteel geen rekening met de negatieve effecten van
beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren en in haar verzekeringsadvies voor verzekeringen
met een beleggingscomponent, tenzij de klant zijn of haar voorkeur kenbaar heeft gemaakt. In dit
laatste geval zal ons kantoor hiermee rekening houden bij de beoordeling van de geschiktheid van de
betreffende verzekering(en) met een beleggingscomponent.

Ons kantoor zal dit beleid herzien, naarmate het wettelijk kader verder wordt uitgewerkt.